Repeater teori.


Repeater netværk.


Pilottoner


ColorCode


Teknologi oversigt.


Frekvenser 2m og 70cm.


Repeater udvalg


Til OZ5ESB


Til Kort-og-lister


Til www.OZ1LN.dk


Om amatør-repeaterne i Esbjerg.


På skemaet herunder ses at Esbjerg analog 2 meter FM repeater i året 2022 har haft 50 års fødselsdag.

Repeatere_i_Esbjerg

Her kan du læse historien om repeaterne i Esbjerg.

Du kan vælge at læse fra start til slut, eller du kan ved at klikke herunder springe direkte til afsnit du gerne vil læse om.

Generelt om repeatere, hvorfor og hvordan.

OZ3REK 2 meter repeater.

OZ9REL 70 cm ASR repeater.

OZ7REW Forsøgsrepeater.

OZ4RED D-Star repeatere.

OZ6REY 70 cm DMR repeater.

OZ4RED 4 meter ASR repeater.

Antennerne på Østervangsvej.

Hvad bliver mon det næste ??

Links om repeatere.

Generelt om repeatere, hvorfor og hvordan.

En repeater er et hjælpemiddel, som øger rækkevidden for samtaler mellem radiostationer.

En amatør-repeater bliver som regel oprettet af en lokal gruppe radioamatører, som gerne vil hjælpe
sig selv og andre til at kunne bruge bærbare og mobile anlæg over større afstande.

Under normale atmosfæriske forhold er rækkevidden for VHF- og UHF- båndene begrænset til 30-50 km,
hvis man har en høj antenne, og helt ned til få kilometer, hvis man må nøjes med indendørs antenner,
eller bruger mobile eller bærbare anlæg.

En repeater består af en modtager, som modtager radiosignaler på en bestemt frekvens (indgangsfrekvensen).
Modtageren er koblet sammen med en sender, som forstærker signalet og genudsender det på en anden
frekvens (udgangsfrekvensen).

Til at kontrollere repeaterens virkemåde bruges en styreenhed, som i den simpleste form består af
en tonemodtager, som starter repeateren, når den rette tone modtages (som regel 1750 Hz).
Tonemodtageren starter en tidsforsinkelse, som bestemmer hvor længe repeateren skal være åben for trafik.

Da repeateren skal række så langt som muligt skal den bruge antenner, som sidder højt og frit.
Man benytter derfor højhuse, siloer, skorstene eller høje master, anbragt på høje punkter i terrænet.

Der kan anvendes en antenne til modtageren og en anden til senderen, men derved kan man risikere, at
rækkevidden bliver forskellig for sender og modtager.
Man anvender derfor helst et antennefilter (duplexfilter), som kobler den samme antenne til både
modtager og sender.

Dette filter er en krævende enhed, idet det skal tillade modtageren at kunne høre de svage indgangssignaler
uden at blive forstyrret af senderens kraftige udgangssignal.

Til top af denne side.

OZ3REK 2 meter repeater.

I Esbjerg-afdelingen begyndte vi at arbejde med en 2-meter repeater i 1971-72.

Forsøgsadressen var afdelingens lokale i Finsensgade 23, hvor modtageantennen blev anbragt på taget, og
sendeantennen var monteret på et kvistvindue. Sender og modtager var en gammel Storno CQF 300 med rør.
Duplexfilter havde vi ikke, og rækkevidden var begrænset.

Tilladelse til brug af kanal R2 (ind 145,050 og ud 145,650 MHz) med kaldesignalet OZ3REK fik vi i 1972.
Licensansvarlig OZ1LN.

Den første forbindelse (uden for by-området) over denne meget primitive repeater har jeg registreret den 5-10 1972,
hvor jeg havde forbindelse med OZ6WE i Skive.
Men det var også en dag med ekstra gode udbredelsesforhold !

Senere fik vi fat på en Storno CQF612 transistoriseret basisstation, og OZ2ZJ Børge lavede duplexfilter i kasser
lavet af messingblik, med 4 coaxkredse i hver, efter en beskrivelse i det amerikanske blad QST marts 1970.

Dette udstyr blev den 3. marts 1974 flyttet til Hybenvej i den nordlige del af Esbjerg, hvor vi fik lov til
at sætte antenner op i et vognmandsfirmas gittermast.
Vi brugte 2 dipolantenner på NØ siden af masten, sendeantennen i kote 30 og modtageantennen i kote 40.
Senere blev sendeantennen ændret til 4 sammenfasede dipoler. Udgangseffekten var 10 watt.

Antenner ved Sigurd Pedersen Antenner i Roust
Antennerne på Hybenvej.
De sidder der for øvrigt stadigvæk.
Antennerne i Roust.
Sendeantenne nederst, modtageantenne øverst.

For at forøge rækkevidden blev repeateren den 29. september 1980 flyttet til Roust, 14 km NØ for Esbjerg.
Her blev til at begynde med også brugt 2 antenner, i kote 45 og 55.

Duplexfilteret blev forbedret med en coaxkreds, bygget i et granathylster af messing.
Det blev bygget i Grimstrup af OZ1DVH Aage Bruun.
For at holde temperaturen i filterne stabil blev der installeret elvarme.

Test af 1. granatfilter Termostatstyring
Det første granatfilter varmetestes.
2ZJ,1DVG,1DVH,1LN. På knæ 1EOB og 1GND.
OZ1EOB Hans monterer termostaten
til varmeelementet.

Da mange brugte krystalstyrede eller variable sendere blev der indbygget et frekvensafhængigt "apollo-dyt", så man
ud fra tonen på dyttet kunne høre, om man havde ramt den rigtige indgangsfrekvens.

Vi overvejede at udvide dette, så man kunne få en markering af signalstyrken, men det blev nu aldrig til noget.

Vi fik fat i flere granathylstre, og der blev fremstillet ialt 6 enheder, som tilsammen gjorde,
at vi fra den 5. januar 1981 kunne køre på den samme antenne med både sender og modtager.

I november 1984 blev OZ2ZJ licensansvarlig.

Til top af denne side.

Granatfilter Alle 6 granater
Det første granatfilter er tilsluttet.
RX-filter til venstre, TX-filter til højre.
Alle 6 granater er på plads.
2ZJ og 1LN finjusterer.

Positionen på Hybenvej blev efterfølgende i en periode anvendt til City-repeateren OZ5REY på R1 (145,625 / 145,025 MHz).
Licensindehaver OZ1AIO. OZ5REY er nu nedtaget.

Efter en del år i Roust blev repeateren flyttet tilbage til Esbjerg, idet EDR Esbjerg afdeling fik rådighed over
en gittermast, som tidligere havde været brugt til fællesantenneanlægget i den nordvestlige del af Esbjerg.

Denne mast blev senere overtaget og ombygget af Sonofon, og repeaterantenner blev nu 2 sammenkoblede dipoler øverst i Sonofon-masten.

OZ1LNI blev licensansvarlig .

Til top af denne side.

VHF repeater CQF612 VHF repeater CQF612

Billederne herover er taget af OZ1LNI og viser en repeater opbygget af Storno CQF600-komponenter.
Repeateren blev bygget af OZ1LN.

I venstre side øverst kassen med modtageren, og nederst kassen med senderen.
Under drift er der låg på begge kasser for at undgå forstyrrelser mellem sender og modtager.
Der er gennemføringskondensatorer på alle ledningsforbindelser ind og ud af kasserne.

I højre side sidder strømforsyningen øverst.
Derunder moduler til lavfrekvenskredsløb, squelchregulering, servicestik og højttaler.
De 3 ens moduler derunder er tonemodtagere, som bruges til fjernstyring.

Der er undervejs lavet forsøg med andre styringer med mange funktioner, for eksempel udsendelse af kaldesignal i morse,
apollo-dyt, Time-Out.

Til top af denne side.

I begyndelsen af 2003 blev den gamle Storno CQF612 efter ca. 30 års tro tjeneste udskiftet til en repeater med ny enheder,
som har større modtagerfølsomhed og sendeeffekt. Kontrolsystemet blev nu microprocessorstyret.
Repeateren blev bygget af OZ1LDO og OZ1LNI.

På venstre billede herunder ses den nye repeater, stadigvæk indbygget i et kabinet fra Storno CQF600,
men med Motorola GM900 mobilanlæg som sender og modtager.
I højre side af kabinettet sidder strømforsyningen øverst, og nedenunder i en skærmet kasse sidder
mikroprocessorstyringen.

VHF repeater GM900 Granatfilter top

På billedet herover til højre ses det gode gamle granatfilter, nu indkapslet og termo-isoleret.
Granatfilteret er stadigvæk i drift i 2022.

Et nyt filter, som ikke er så temperatorfølsomt vil spare strømmen til varmeelementet.

Styringen i repeateren blev meget ustabil, og efter flere forsøg på reparation blev der bygget en ny repeater.

Sender og modtager stadigvæk GM900, men styring blev udviklet af OZ1LN efter samme princip som 70 cm Arduino styringen.
Det blev muligt at benytte enten 1750 Hz opkaldstone eller pilottone på 88.5 Hz.

Arduino VHF repeater GM900

Til top af denne side.

OZ9REL 70 cm repeater.

Vi begyndte at arbejde på en UHF-repeater i 1975, og fik tilladelse til kanal RU2 (434,650 / 432,650 MHz) med
kaldesignal OZ9REL. Licensansvarlig OZ2RM.
Forsøgsadressen var hos Mads Olesen A/S, Vesterhavsgade 147, med antenne i kote 15.

Udstyret var en Storno CQF662, hvor senderen var erstattet af moduler fra en Storno CQM763. Udgangseffekt 6 watt.
Styresystem blev opbygget som ved OZ3REK, og det hele lignede billedet af den gamle 2 meter repeater vist ovenfor.

Repeateren blev 26. september 1979 flyttet til siloen i Guldager, lidt nord for Esbjerg. Licensindehaver OZ1LN.

I rummet lige under taget var der utroligt støvet, og derfor snedkererede OZ1EJJ en støvtæt kasse til udstyret.
OZ8KF ombyggede et par filtre fra en Storno basisstation til duplex-antennefilter.

OZ5MT overtog licensansvaret i januar 1982, og efter et par år blev OZ5OH licensansvarlig.

Guldager siloen. Antenner i Sonofonmast
Den gamle position på Guldager Siloen.
En af de mange antenner er til UHF-repeateren.
Sonofonmasten med 2 dipoler til 2 m øverst
og 4 dipoler til 70 cm nederunder.

UHF-repeateren blev flyttet til Sonofonmasten sammen med VHF-repeateren, og OZ1LNI blev licensansvarlig.
Antennerne blev 4 fasede dipoler lige under 2 meterrepeaterens antenner, se antennebilledet ovenfor.

Nogen tid efter flytningen blev den gamle repeater udskiftet med en mere tidssvarende.
Sender og modtager blev nu Motorola CQM950 mobilanlæg, udgangseffekt 20 watt, duplexfilter Procom.

Den nye repeater.
UHF-repeateren.
Efter at repeaterudvalgets ny frekvensplan for 70cm repeatere blev offentliggjort 27. september 2015
skiftede repeateren frekvens til 434.9625 / 432.9625 MHz.
Pilottone 88.5 Hz for at trafikere repeateren. Repeateren udsender samme pilottone.

Styringen blev i 2018 blevet ændret til Arduino. Sender og modtager er TP6000, igen i et Storno CQF kabinet.
Billede herunder.

CQF kabinet

Til top af denne side.

Repeateren var ude af drift en kort periode i 2021 på grund af antenneproblemer.

Ventetiden blev benyttet til at lave en ny repeater med mulighed for tilkobling til ASR netværket. Billede herunder.

Den nye 70 cm ASR repeater.

Denne repeater fik 2 Motorola GM900 som sender og modtager og en styring med Arduino Nano.

Fordi GM900 indeholder de nødvendige LF-filtre er denne styring meget simplere end den oprindelige.
Nano styringen sidder i højre side under strømforsyningen.
Nederst en mini-PC, som sørger for forbindelsen til internettet og ASR-serveren.

Efter en længere periode i prøvedrift blev senderen pludseligt defekt og begyndte at sende på flere frekvenser.

Der var ikke flere GM900 på lager, og der blev derfor udført en vellykket 'organtransplantation' med en TP6000.
Det betyder så at repeateren ikke mere udsender pilottone, fordi der ikke er pilottoner i en TP6000.

Efter en kort test-periode blev repeateren i 2022 koblet på en af de renoverede antenner og fik rækkevidde igen.

Konnektor, opspænding og skruer er gemt i kabinettet, hvis der en dag skulle komme en GM900 forbi ;o)

TP6000TX 70 cm ASR repeater.

Beskrivelse af repeaterne kan ses ved at klikke på link i bunden af denne side.

Hvilken ASR-gruppe repeateren er koblet til kan ses nederst i højre side på ASR Thy siden. Link i bunden af denne side.

Licens, forsikring, el-forbrug m.m. for antennepositionen ved Viking betales af EDR Esbjerg afdeling.

Udgifter til vedligeholdelse og ændringer af udstyr finansieres hovedsageligt gennem bidrag fra brugere og repeatergruppe.

Til top af denne side.

OZ7REW Forsøgsrepeater.

Sideløbende med 2 meter repeateren OZ3REK og og 70 cm repeateren OZ7REL var der også fra marts 1982 til 1985 i perioder
aktivitet på den daværende forsøgsfrekvens 145,375 / 144.775 MHz med kaldesignalet OZ7REW. Licensindehaver OZ1LN.

Denne licens gav også tilladelse til krydsbåndsrepeater på 434,850 / 433,250 MHz, men det blev ikke brugt.

Licensen blev fortrinsvis brugt til forsøg med udstyr til de andre repeatere, for at undgå at genere brugerne.

Denne licens er nu opgivet.

Til top af denne side.

OZ4RED D-Star repeatere. (D-Star: Digital Smart Technologies for Amateur Radio).

13. maj 2009 blev yderligere 2 repeatere til D-Star sat i drift i Esbjerg med kaldesignal OZ4RED.

Interessen for D-Star fik vi (OZ1LNI og OZ1LN) ved et møde i Odense afdeling (pyramiden), hvor 2 københavnere
OZ3ACC Allan og OZ6PU Pusle fremviste og fortalte om D-Star, og med forbindelse over D-Star til en engelsk amatør.

Sådan en repeater måtte vi da også have i Esbjerg, så vi tog hjem for at skrabe penge sammen.
På det tidspunkt var det ikke muligt at bygge selv, så pungen måtte frem ;o)

D-Star repeaterne er fabrikeret af ICOM. På billedet herunder ses 2 ens skuffer og ovenpå en mindre skuffe.

repeater_moduler.jpg

Den lille skuffe rummer controlleren med de digitale kredsløb. Den kan styre 4 repeatere, 2 meter, 70 cm og 23 cm.
Der findes også en skuffe til 23 cm D-Star data.

Vi købte en controller, et modul til 2 meter og et modul til 70 cm.

2 meter D-Star repeateren fik tildelt frekvenserne 145.750 / 145.150 MHz, men måtte den 16. september 2009 skifte frekvens
til 145.7625 / 145.1625 MHz, fordi brugere af Svendborg FM repeater blev forstyrret af digitale signaler fra Esbjerg.

70 cm D-Star repeateren startede på frekvenserne 434.9625 / 432.9625 MHz.

Efter repeaterudvalgets store frekvensrokade i 2016 blev frekvenserne ændret til 434.550 / 432.550 MHz.
(Esbjerg 70 cm FM repeater flyttede samtidigt fra 434,650 / 432,650 MHz til den gamle D-Star frekvens).

Kommunikationen er rent digital, ligesom for eksempel ved GSM mobiltelefoner og det ny sikkerhedsnet SINE.

Ved hjælp af internettet og specielle D-star servere i mange lande kan man sammenkoble to eller flere repeatere, så det med
bærbare og mobile radioer er muligt at lave opkald og opnå samtale over store afstande og på tværs af landegrænserne.

Til 70 cm bruges et duplexfilter fra Procom.

Det var sværere med duplexfilter til 2 meter. Vi lånte et finsk filter, som var dårligt og meget ustabilt. Billede herunder.
På billedet ses også komputeren med tastatur ovenpå, internetrouter og et hjørne af PC skærmen.
Det hele installeret på et hyldesystem, helt opp ved loftet.

repeater_filter2_cpu.jpg

Vi lånte også kortvarigt et udmærket duplexfilter fra en repeatergruppe i Aarhus.

Men der var ingen vej udenom, vi måtte købe et filter hos Procom. Dyrt men dejligt. Billede herunder.

repeater_filter3_cpu.jpg

I 2020 skulle lokalet repeaterne var installeret i bruges til noget andet, så de blev flyttet, og antennekabler blev forlænget.
I flytteperioden var kun 70 cm D-Star aktiv.

I starten i 2009 var der kun 3 D-Star repeatere i Danmark, København, Hurup Thy og Esbjerg, alle med ICOM repeatere.
Senere blev det almindeligt at selvbygge repeatere. Esbjerg D-Star er nu den eneste i Danmark med ICOM udstyr.

Se mere om D-Star ved at klikke på nedenstående links.

Til top af denne side.

OZ6REY 70 cm DMR repeater.

I 2015 blev endnu en digital repeater startet i Esbjerg.

Frekvenserne er 434.650 / 432.650 MHz, og modulationsarten er DMR, en type som anvendes af kommercielle radioanlæg,
men systemet er af radioamatører er blevet tilpasset, så det passer til vores behov.

DMR repeatere er sammenkoblet ved hjælp af internettet og specielle DMR servere i mange lande, lige som D-Star nettet.

Repeateren er type RD985 og er fremstillet af Hytera. Der bruges et Procom duplexfilter.

rep_hytera_rd625.jpg

Der er ikke meget arbejde med sådan en repeater. Strøm, antenne, netværk, duplexfilter og antenne.

Til top af denne side.

OZ4RED 4 m ASR repeater.

I 2022 fik vi lavet en 4 meter repeater i Esbjerg.
Frekvenserne er 70.500 / 69.900 MHz, og der skal anvendes pilottone 127.3 Hz for at trafikere repeateren.

Da vores 4 meter bånd er meget smalt er der kun plads til 1 repeaterfrekvens, som må deles med de andre repeatere i Danmark.

Det var faktisk nødvendigt at bede telemyndighederne om at udvide båndet med en ekstra kanal for at kunne få det til at virke.

4 meter repeateren er opbygget efter samme princip som 70 cm FM repeateren, styret af en Arduino Nano.
Der er også i kabinettet en mini-PC som bruges til at sammenkoble repeateren med det danske A.S.R. netværk.

rep_4m_asr.jpg

Duplexfilteret til 4 meter repeater fylder godt. Billede herunder.

rep_4m_filter.jpg

Det gik ikke så nemt som forventet at starte denne repeater op.

Inden for kort afstand fra repeaterantennen er der flere FM lokalradiostationer med meget sendeeffekt.

Det kan repeaterens modtager ikke filtrere helt fra, så følsomheden er nedsat og der er en del støj og skrat.
Ekstra filtre, coax stubbe mm er prøvet, men det er ikke helt nok.
Vi venter på at et forhåbentligt bedre filter kommer til Esbjerg om kort tid.

Hvilken ASR-gruppe repeateren er koblet til kan ses nederst i højre side på ASR Thy siden. Link i bunden af denne side.

Til top af denne side.

Antennerne på Østervangsvej.

I juli 2022 blev antenner og kabler på Østervangsvej udskiftet. Det var en grå og trist dag, og det regnede af og til.

Men resultatet blev godt alligevel. En stor tak til de medvirkende.

rep_ant_arb_1.jpg rep_ant_arb_2.jpg

Til top af denne side.

Hvad bliver mon det næste ??

En kort periode for nogle år siden arbejdede vi på en 23 cm repeater på Østervangsvej.

Den var ret primitiv og kom aldrig rigtigt i gang.

Nu er der jo kommet en hel del radioer som kan køre 23 cm, og der er antenner i masten, så måske ?

Til top af denne side.
Links om repeatere.

HamRepeater.dk (åbner i nyt vindue/fane)

D-Star4all.dk (åbner i nyt vindue/fane)

Repeaterfrekvenser (åbner i nyt vindue/fane)

EDRs VHF udvalg (åbner i nyt vindue/fane)

Arduino-styringer (åbner i nyt vindue/fane)

Net-typer (åbner i nyt vindue/fane)

ASR THY afdeling.(åbner i nyt vindue/fane)

Til www.OZ1LN.dk


html 4.01 transitorial w3 validation OK