MD380.
MD785.
PD785.
GD77
-
Til www.OZ1LN.dk

Her kan du finde brugervejledninger til DMR radioer.

Klik på et radionavn i menulinjen herover.


MD380

MD-380 knapper og display.
MD-380 visning af navn og call.
MD-380 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer.
MD-380 skift til QSY1 og QSY2.
MD-380 repeater/zone skift.
MD-380 linking til reflektorer.
MD-380 scanning på lokalrepeateren.
MD-380 scanning i zone områder.
MD-380 indstillinger via menuen.

Til top af siden.

MD-380 Knapper og display

På dette billede kan du se, hvad knapper på en Tytera MD-380 bruges til.

MD380

Nogle af knappernes funktion afhænger af hvordan kodefilen er lavet.
I den kodefil, som OZ1FAR har lagt på Yding repeaterens hjemmeside
http://www.ydingrepeater.dk/codeplug/ (2019-05-02) er virkemåden således:
SIDE KNAP 1 kodet til : kort tryk=skift mellem Høj og Lav effekt, langt tryk=UNLINK.
SIDE KNAP 2 kodet til : kort tryk=scan ON/OFF, langt tryk=privat valg.
(jeg har ændret langt tryk på sideknap 2 til at udelukke en kanal under scan)

Ved langt tryk på et tal kommer du ind i kontaktlisten og kan blandt andet vælge reflektor.
Du kan også komme til kontaktlisten ved at trykke MENU/ENTER og vælge CONTACTS.
Når du tænder en MD-380 kan vises et opstartsbillede, som slukker efter få sekunder, og erstattes af et billede som vist her:

MD380

Radioen starter i den zone / repeater, hvor den var da den blev slukket.
Ved at dreje på kanalvælgeren kan du vælge andre kanaler i den pågældende zone.

MD380

I denne kodefil betyder LK Landskanal (TimeSlot 1) og REF (LOK) betyder Reflektorkanal (TimeSlot 2)
Der kan også vælges simpleks kanaler til direkte forbindelser uden om repeaterne.

MD380

I displayets øverste linje ses et antennesymbol, og derefter et antal pinde, som viser styrken på det modtagne signal.
Sendeeffekt vises i den lille firkant, H=fuld effekt og L= lav effekt.
Med mindre du bor lige ved siden af repeateren anbefales det at du sender med fuld effekt.
Repeatere sender jo typisk med 5-6 gange mere effekt end bærbare, så selv om du hører repeateren godt skal der sikkert fuld effekt til for at komme fejlfrit over ;o)

Derefter et højttaler symbol, og hvis man scanner vises længere til højre en cirkel med en pil.
Det flotte våbenskjold med røde og blå felter betyder at radioen er indstillet til DMR modulation. Slukket ved analog.
På næste plads vises en pil, hvis der er valgt en simplex-kanal.
Helt til højre ses batterisymbol med streger som viser hvor meget strøm der er tilbage.

I første linje i det blå felt er billede af 2 mænd hvis det er en DMR-kanal, og en højttaler hvis det er en analog kanal.
Derefter står navnet på kanalen.
I anden linje et nytteløst billede af et par huse, som kun begrænser informationen i resten af linjen.
Efter husene ses navn på zonen (repeateren), og efter CH står kanalens nummer.
I tredje linje kan man se dato og tid. (kan indstilles via Menu, Utilities, Radio Settings, Clock)
I nederste linje kommer hjælpeord, når man benytter menu systemet.

Til emnevalg.

MD-380 Visning af navn og call

Når der modtages på DMR kanaler skifter displayet, og du kan se navn og call på den du hører.

MD380

Hvis du kun ser et nummer (ID 238----) er det ikke DMR systemet der er i stykker, men fordi denne ID ikke er kodet i contact-listen i din egen radio.
Det er sikkert fordi denne DMR ID er oprettet efter din radio blev kodet.
Det eneste der er at gøre ved det er at hente en opdateret liste og loade den ind i radioen.

Til emnevalg.

MD-380 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer

Repeaternes TimeSlot 1 anvender TaleGrupper, og normalt er Talegruppe 238 (Landskanalen) aktiv.
Der kan vælges andre TaleGrupper, afhængigt af hvordan nettet er konfigureret, for eksempel kan WorldWide, Europa og Germany være mulige valg.
Repeaternes TimeSlot 2 anvender Reflektorer, som det kendes fra D-Star nettet.
Normalt er de danske repeatere linket således at trafik på en repeater udsendes på den reflektor som hører til regionen.
Region 1 Nordjylland bruger reflektor 4701.
Region 2 Midtjylland bruger reflektor 4702.
Region 3 Sydjylland og Fyn bruger reflektor 4703.
Region 4 København bruger reflektor 4704.
Region 5 Sjælland bruger reflektor 4705.
Se mere om dette under menuknap 'DMR' og vælg 'Reflektorer'.

Til emnevalg.

MD-380 QSY1 og QSY2

Hvis du på Landskanalen eller en regionsreflektor har fået gang i en samtale og gerne vil bruge så få repeatere som muligt kan deltagerne flytte samtalen til en QSY-kanal.
Derved bruges kun de repeatere som samtalens parter bruger, og resten af landets repeatere kan bruges til andre samtaler.
Man aftaler at mødes enten på QSY1 eller QSY2 og parterne drejer kanalvælgerne så der står QSY1 eller QSY2 og taster.
Derved forbindes repeaterne til det fælles 'talerum' og man kan fortsætte samtalen.
Andre kan følge med ved også at taste på QSY-kanalen og enten kun lytte eller også deltage i samtalen.

Hvis der bliver for lange mellemrum afbrydes sammenkoblingen og man skal taste igen på QSY kanalen.
(typisk ca 15 sekunder)

MD380

Til emnevalg.

MD-380_repeater / zone skift

Hvis du vil skifte din radio til en anden zone / repeater skal du trykke på den grønne knap MENU/ENTER/Confirm
Billedet skifter til en valgmenu, hvor du kan gå op eller ned med pileknapperne under displayet.
Gå ned på ZONE og tryk på den grønne knap MENU/ENTER/Confirm

MD380

Der åbner nu en ny valgmenu, hvor du med piltasterne kan vælge den ønskede zone / repeater.
Tryk på den grønne knap MENU/ENTER, og radioen skriver ‘zone selected’ (zone = det man valgte)
Radioen er nu på den ny zone / repeater, og du kan vælge mellem repeaterens kanaler med kanalvælgeren.

Til emnevalg.

MD-380 Skift af reflektor (linking, TimeSlot 2)

Normalt er en repeaters TimeSlot 2 linket til den reflektor som repeateradministratoren har bestemt.
Du kan nemt selv skifte reflektor, således at du kan trafikere andre områder.
Radioen skal stå på TimeSlot 2 (repeaterens navn + LOK)
Gå ind i kontaktlisten (MENU, Contacts) og kør med piltasterne til den reflektor du gerne vil linke til og tast radioen.
Der høres en kvittering: 'Connect to reflector' + reflektorens nummer.

MD380

Du kan nu høre om der er trafik på den ny reflektor og eventuelt deltage i samtalen eller kalde op.
Repeateren bliver på denne reflektor, indtil der har været pause uden trafik i typisk 5-15 minutter, og derefter skifter repeateren tilbage til den reflektor som administrator har kodet.
Du (eller andre) kan skifte tilbage til normal-reflektoren eller vælge en anden.
Du kan se hvilke reflektorer danske DMRplus repeatere er linket til, klik -> IPSC2 (åbner i nyt vindue), og følge trafikken på det danske net.
Du kan høre hvilken reflektor repeateren er linket til ved at gå til kontaktlisten, vælge 'Repeater status ' og taste radioen.
Der høres : 'Connect to reflector' + reflektorens nummer.

Til emnevalg.

MD-380 Scanning på lokal repeateren.

Hvis du gerne vil følge med i hvad der sker er det nyttigt at bruge scannings funktionen, som gennemløber en indkodet liste og stopper hvis der er trafik.
Du kan sætte radioen til at scanne ved at gå i menuen, vælge SCAN og trykke TURN ON. I SCAN menuen kan du se scan-listen ved at trykke VIEW LIST.

MD380

En hurtigere måde at sætte radioen til at scanne er at trykke kort på SIDE KNAP 2. Scansymbolet (ring med pil) tændes i display og lysdioden på toppen af radioen blinker orange.

Til emnevalg.

MD-380 Scanning i zone områder.

I zonelisten finder du helt nede i bunden særlige zonenavne, for eksempel FM Nordjylland, FM Midtjylland, Jylland LK, Fyn LK, Cph LK, DMR simplex.
I disse zoner kan du vælge mellem områdets repeatere eller simplexkanaler, men du kan også bruge disse zoner med scanning, hvis du for eksempel er på tur igennem et område og gerne vil høre aktivitet uden at behøve at dreje på kanalvælgeren.
Vælg scan ved at trykke kort på SIDE KNAP 2.

Til emnevalg.

MD-380 indstillinger via menuen.

Der er mange muligheder i menusystemet, her omtales nogle.
Åbn menusystemet ved at trykke på den grønne knap MENU/ENTER/Confirm.

MD380

Det åbner en nyt billede, hvor du med pil-tasterne kører ned på linjen Utilities og trykker på den grønne knap MENU/ENTER/Confirm.

MD380

I det næste billede trykkes på Radio settings, og du kan i næste billede vælge, hvad du vil indstille.

MD380

Her er de vigtigste muligheder:
I Tones/Alerts kan du tænde og slukke for bip-lydene.
I Power kan du skifte mellem høj og lav effekt (samme funktion som ved langt tryk på SIDE KNAP 1)
I Backlight kan du bestemme om lyset i display skal være tændt hele tiden eller slukke efter 5, 10 eller 15 sekunder.
I Language kan du skifte mellem engelsk og kinesisk tekst i displayet. LAD VÆRE MED AT VÆLGE KINESISK ;o)
I LED indicator kan du koble lysdioden på toppen til eller fra.
I Clock kan du indstille dato og tid.

Til emnevalg.

Til top af siden.

Valid HTML 4.01 Transitional