Generel
repeater
teori.

A.S.R. system
repeatere
TeamSpeak

D_Star system
repeatere
reflektorer

DMR system
repeatere
reflektorer

Repeater
frekvenser
2m og 70cm.

Tidslinje og
Repeaterudvalg

Repeater
Pilottoner

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.


Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk

Historien om danske repeatere og repeaterudvalget.


Her beskrives starten og udviklingen af de danske amatørradio repeatere og repeaterudvalget gennem tiden.

Grundlaget for denne beskrivelse er dels hentet i OZ fra 1971 til 2017, dels mine egne oplevelser og notater fra de perioder hvor jeg har været med i repeaterudvalget.

På billedet herunder ses hvordan udviklingen i antal 2 meter og 70 cm repeatere har været fra 1971 til 2022.

Det har været vanskeligt at finde de gamle data, og der kan være små fejl i antal.

Bemærk at tidsaksen ikke er lineær fra 1971 til 2007.

Tidslinje 1971 til 2022

Det ses tydeligt, at der næsten ingen udvikling er fra 1983 til 2007. Indtil 2008 er alle repeatere analog FM.
2008 kommer de første D-Star, og antallet stiger hurtigt frem til 2018. Gul kurve.
2014 starter DMR MARC MotoTurbo nettet (grøn).
2015 begynder et nyt DMR-net DMRplus (lyseblå), og den mørkeblå kurve for 70 cm total får ekstra fart på.
2015 skifter nogle DMRplus repeatere til et alternativt DMR system BrandMeister. Sort kurve.
2017 tages mange BrandMeister repeatere ud af drift, men de kommer igen i 2018. Sort kurve.
2017 besluttes det at samle DMR MotoTrbo og DMRplus, således at alle MotoTrbo repeatere flytter til DMRplus. Lyseblå kurve.
2018 er der også Fusion og Tetra så småt på vej op. Brun og mørkegrå kurver.

Du kan læse videre herunder, eller du kan hoppe til afsnit længere nede på siden ved at vælge i listen herunder.

Repeatere omtales i OZ for første gang.
Første danske 2 meter repeater.
Den første danske repeater på 70cm.
Det danske repeaterudvalg starter.
2 kanaler på 2 meter skal rømmes på grund af AMSAT.
Første 23cm repeater i Danmark.
Flere repeater kanaler på 70 cm.
Samarbejde mellem EDR og TeleStyrelsen ophører.
Repeaterkanaler på 50 MHz.
Ændring af duplex spacing på 70 cm.
IT og T overlader ansvar for repeatere mm til EDR.
Der indføres 12.5 kHz kanalafstand på 70 cm.
D-Star repeatere i København, Hurup Thy og Esbjerg.
Region 1 anbefaler pilottoner på analoge repeatere.
DMR MARC repeaternet.
Analog Software Repeater net.
DMR plus (Hytera) repeaternet.
Omrokering af repeaterne på 70 cm.
DMR Brandmeister repeaternet.
Repeater certifikat indehaver møde 2016.
De 2 store danske DMR net kobles sammen.
Repeater certifikat indehaver møde 2018.
Repeaterudvalgets medlemmer fra 1977 til 2018.
Ansøgning om nyt frekvenspar eller ændring af aktive repeateres data.
Kommissorium for repeaterudvalget.
Teknologi tabel.

Til top af siden.

Repeatere omtales i OZ for første gang.

Amatør radio repeatere er omtalt første gang i OZ i april 1971, hvor det oplyses at radioamatører i Tyskland har taget to frekvenspar i brug med indgangs-frekvens/udgangsfrekvens 144.15 MHz/145.85 MHz (spacing 1.7 MHz) og 144.2 MHz/145.8 MHz (spacing 1.6 MHz) og med opkaldstone 1750 Hz.

I OZ maj 1971 skrives at den tyske amatørforening DARC foreslår 3 frekvenspar 144.15/145.75, 144.20/145.80 og 144.25/145.85, spacing 1.6 MHz og opkald 1750 Hz.

Til menuvalg.

De første danske repeatere på 2 meter.

Flere danske radioamatører var interesseret i repeatere og sendte materiale til EDR, som behandlede sagen og ville følge udviklingen og støtte en henvendelse til Telestyrelsen.

I september 1971 oplyses at der nu var 2 svenske repeatere i gang, og der var udstedt tilladelse fra Telestyrelsen til 2 danske repeatere:

145.35/145.85 spacing 500 kHz, to tone opkald 1400/2200, OZ8EH, 6MK, 1UM og 5EL.

144.15/145.75 spacing 1.6 MHz, opkald 1750 Hz, OZ4HZ

OZ4HZs repeater meldtes i drift i OZ december 1971 fra QTH Øster Voldgade, og i OZ februar 1972 skrev OZ8EH gruppen til EDRs HB at deres repeater har været i drift i 4 måneder.

OZ8EH-gruppens repeater må derfor være den første danske amatørradio repeater.

OZ8EH gruppen anbefalede at spacing 500 kHz skal bruges generelt på danske repeatere, men foreslog også en alternativ spacing på 600 kHz.

Den 15.januar 1972 stiftedes Repeater-klubben som støtte for OZ8EH gruppens repeater.

Der var en hel del debat om repeater frekvenser og opkaldssystemer i 1971-1972.

EDRs VHF udvalg suppleret med repeaterlicensindehavere udarbejdede på et møde den 30. januar 1972 en plan, hvor frekvenspar med både 600 kHz og 1.6 MHz spacing er oplistet, og med både 2-tone og 1750 Hz opkald.
Med en kanalafstand på 100 kHz var der kun plads til 4 repeaterkanaler i det tildelte frekvensområde.
Dette forslag er underskrevet af OZ1LN, 4HZ, 5KD, 7VS, 7IN, 8EH og 8OI.
Mødeleder var OZ5WK.

I OZ juni 1972 er en oversigt over danske repeatere.

Der er i alt nævnt 10, alle på 2 meter, 1 med spacing 500 kHz, 2 med 1.6 MHz og resten med 600 kHz.

Region 1 besluttede at kanalafstanden mellem repeaterkanaler skal være 25 kHz, og der blev lavet en ny frekvens plan for de igangværende repeatere.

Region 1 besluttede også at 1750 Hz tone og 600 kHz spacing gælder på alle 145 MHz repeatere.

Efter Region 1 planen var der kun 1 repeater i Danmark som lå på rigtig frekvens.

Der var flere repeatergrupper, som ikke ville følge region 1 planen, og dette blev meget diskuteret, også på mange HB-møder og på EDRs generalforsamling i 1972.

HB forsøgte at indkalde til møde med repeatergrupperne, men 4 grupper ville ikke deltage, så det blev ikke til noget.

OZ7XG skrev en meget rammende leder i OZ 1972, som beskrev situationen godt.

Den 14. april 1973 blev afholdt møde for alle repeaterlicensindehavere i Nyborg, hvor OZ1AT, 1LN, 4ET, 4HZ, 5EL, 5GF, 5KD, 5PD, 5SB, 5TG, 6EG, 6LL, 7LX, 7VS, 8EH, 8LK og 9OG deltog.
Indbudt var også OZ1FC, 4GF, 5ZB, 6MK, 8TV og 9MZ.
Mødet begyndte kl. 10.50 og varede til 21.00, kun afbrudt af 50 minutters spisepause.
Alle de fremmødte ville følge Region 1 planen, og vedtog at der udover 1750 Hz også kunne bruges 7-tone sekvens opkald.
Man blev enige om at tilsvarende retningslinjer skulle gælde for repeatere i 70 cm båndet.
Der var tilføjet en ny repeater kanal med udgang på 145.850, og der var således 9 kanaler til rådighed til de ca. 21 igangværende eller planlagte repeatere.
Den sønderjyske repeater vil skifte fra 1.6 MHz til 600 kHz spacing, når de tyske repeatere skifter.
Dette skete i begyndelsen af 1975.
VHF-udvalget vedtog, at når der behandles repeatersager skal udvalget indkalde 2 repeater indehavere.
Mødeleder var OZ7XG.

Til menuvalg.

Den første danske repeater på 70cm.

I OZ juni 1973 vistes liste og kort over 13 igangværende repeatere, 12 på 2 meter og 1 på 70 cm.

I Århus blev startet en 70 cm repeater med indgang 435.150 MHz og udgang 433.650 MHz, altså omvendt af hvad vi kender i dag, og med 1.5 MHz spacing.

To ny repeatere i København og Sønderjylland ville anvende samme frekvenser.

Frekvens til en landsdelsforbindende repeater blev et nyt frekvenspar 145.600/145.000 MHz.
På dette frekvenspar startede OZ3REA på Vejrhøj i begyndelsen af 1974.

I Sverige var det kun tilladt at benytte repeatere, hvis mindst en af deltagerne i QSOen var mobil.

I OZ april 1975 ses liste med de 17 igangværende 2 meter repeatere, alle 600 kHz.

En ny båndplan for 70 cm vises i OZ maj 1975, den samme som vi kender i dag.

Tyskland har større frekvensområde end os og kørte 7.6 eller 7.95 MHz spacing.

Telestyrelsen offentliggjorde ordlyden i repeaterlicenserne i OZ september 1975, og anbefalede at man følger EDRs retningslinjer.

Telestyrelsen krævede at en repeater til enhver tid skal aflyttes og overvåges af ansvarlige personer, og at man skal kunne afbryde repeateren straks ved forstyrrelser eller misbrug.
Dette gjorde at et par repeatere blev lukket om natten, fordi opsynsmændene ville have deres nattesøvn.

Et par repeatere ville ikke følge region 1 planen, og der var debat om dette både i HB og på repræsentantskabsmødet i 1976, dog uden særligt resultat.

VHF udvalget ophørte med at indkalde repeaterfolk, når de behandlede repeatersager.

Et par repeatere i Jylland indførte pilottone opkald for at undgå utilsigtet åbning af repeaterne.
Pilottoner var ikke nævnt i region 1 planen, og det startede endnu en heftig debat.

HB og RM 1976 brugte meget tid på det og truede med at blande Telestyrelsen ind i sagen og få inddraget licenserne.

På HB møde 5 marts 1976 meddelte VHF udvalget at der ikke var plads til flere repeatere på 2 meter, og henviste ny ansøgere til 70 cm.

Til menuvalg.

Det danske repeaterudvalg starter.

På Repræsentantskabsmødet 1977 afviste landsformanden at behandle repeatersager på RM, og varslede et møde med licensindehaverne for at få løst problemerne.

Dette møde blev holdt i Juelsminde den 24. september 1977, hvor ca. 35 repræsentanter for repeatere var til stede (ca. 95% af alle licenser).

Et repeater udvalg blev valgt blandt de tilstedeværende: OZ3LQ (formand), 8CY, 1CCR, 8EH, 1LN og suppleant 1AKA.

Repeaterudvalgets væsentligste opgave er at koordinere placeringer og frekvenser m.m. for repeatere i Danmark, så de giver brugerne de mest optimale forhold ved at minimere forstyrrelser mellem repeatere på samme frekvenspar, samt at informere om, hvad der sker på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Ansøgninger og henvendelser bliver behandlet uden hensyntagen til hvilken teknologi det handler om, og uden skelen til om ansøgere eller grupper er medlemmer af EDR.

Der blev fremhævet at man ikke skulle være medlem af EDR for at kunne deltage i mødet og kunne stemme og være valgbare.
Man skal blot have licens til en repeater.

Udvalget skal behandle alle repeater sager fremover.

På mødet var der enighed om 1750 Hz som repeater opkald, men også mulighed for eksperimenter med andre opkaldssystemer.

Der blev vedtaget retningslinjer for repeater brugere med 10 punkter.

Der blev vedtaget 2 forsøgsfrekvenser, en på 2 meter og en på 70 cm.

OZ8EH forlod nogen tid senere udvalget og blev erstattet at suppleanten OZ1AKA.

Der var dog endnu ikke ro om repeaterne, idet enkelte grupper ikke ville anerkende den plan som udvalget havde fastlagt på et møde i Sabro den 30. oktober 1977.

Flere havde klaget til EDRs Hovedbestyrelse, som behandlede klagerne på HB møde den 8. og 9. april 1978.
HB godkendte udvalgets plan.

Også på de næste måneders HB møder var repeatere på dagsordenen, og på HB møde den 2. december 1978 godkendte HB repeater udvalgets plan og tydeliggjorde, at medlemmer af udvalget ikke behøvede at være medlem af EDR.

Region 1 vedtog i 1978 at man kan indføre 12.5 kHz kanalafstand, hvis nødvendigt.

På HB mødet 8.-9. marts 1980 gav OZ8CY gennemgang af repeater udvalgets arbejde fra september 1977 til 1980.
Der var på det tidspunkt kun Vejrhøj repeateren der ikke fulgte planen.

HB henstillede til Telestyrelsen at der ikke blev udstedt flere repeaterlicenser til 2 meter, og ville arbejde internationalt på at få udvidet antallet af repeater kanaler på 70 cm.

Den 14. april 1978 var der møde hos Telestyrelsen.
OZ5RO, 4EV, 1AT og 3SH deltog fra EDR.
EDR ville have repeaterudvalgets frekvensplan til at være gældende for alle repeatere.

Den 23. marts 1980 var samtlige repeaterlicensindehavere indbudt til møde på Hotel Nyborg Strand.
Der mødte 26 og derudover deltog EDRs forretningsudvalg.
Det blev fastslået at repeaterudvalget var et officielt EDR underudvalg, hvor formanden er født medlem af EDRs VHF udvalg.
Der er ikke krav til medlemmerne om medlemskab i EDR.
Nyvalgt udvalg blev: OZ8CY (formand), 1LN, 7LX, 5SB, 5XN, suppl. 1DHQ og 1CCR.

OZ august 1980 har en artikel af OZ8CY om fordelene ved pilottone opkald.
Det er dog ikke de pilottoner vi anvender i dag, men toner i området 360 til 400 Hz.

Til menuvalg.

2 kanaler på 2 meter skal rømmes på grund af AMSAT.

På grund af kommende opsendelse af AMSAT satellit i 1981 skulle 145.8 og 145.825 rømmes, og de berørte repeatergrupper blev informeret.

I OZ september 1981 er beskrevet en ny aftale mellem Telestyrelsen og EDR.

Fremgangsmåde ved ansøgning om repeaterfrekvens var, at Telestyrelsens Radioteknisk Tjeneste sendte forespørgsel til repeater udvalget om forslag til frekvens inden tilladelse blev udstedt.
Den tildelte frekvens blev specificeret på tilladelsen. Forsøgsfrekvensen kunne også benyttes.

På EDRs repræsentantskabsmøde 11. oktober 1981 blev afleveret en større underskriftsindsamling fra amatører i Sønderjylland.
Det handlede om en ny repeater i Feldsted, som repeaterudvalget ikke kunne finde frekvens til.

Der var møde om dette på Lyngtofte kro den 17. marts 1982, hvor OZ1LN, 8CY og 7LX deltog for udvalget.
R4 blev besluttet, men med forbehold at resten af udvalget og EDRs HB skulle godkende dette.

På HB mødet 3-4. april 1982 var OZ8CY og 1LN indbudt, og det blev bestemt at R4 skulle benyttes til den ny repeater.

Maj 1982 fortæller at der i april startede en 23 cm repeater OZ5REE i København.

Licensindehavermøde på Hotel Nyborg Strand den 5.december 1982 med ca. 25 deltagere.
Ny vedtægter for udvalget blev gennemgået og vedtaget.
Licensindehavermøder skal afholdes på lige årstal.
Genvalg til alle: OZ1LN, 5SB, 5XN, 7LX og 8CY.

På HB møde den 29-30. januar 1983 konstaterede man, at rømning af R8 og R9 er næsten fuldført, kun Herning mangler.

OZ maj 1983 viser repeaterplaner pr februar 1983.

På 2 meter var der 22 repeatere på 8 kanaler og på 70 cm var der 23 repeatere på 10 kanaler.

På HB møde den 8. oktober 1983 konstateredes det at Herning stadig brugte R8.

OZ1LN forlader udvalget og erstattes af OZ5XN.
Udvalget er nu OZ5XN (formand), 1DHQ, 5SB, 7LX, 8CY.

På NRAU møde omtaltes ’repeaterkrig’ mellem England og Holland+Norden, fordi England bruger omvendte ind- og udgangs- frekvenser på 70 cm.
Dette skabte en hel del forstyrrelser.

Til menuvalg.

Flere repeater kanaler på 70 cm.

På Reg1 møde april 84 øgedes 70cm kanalerne fra 10 til 16, med udgangsfrekvenserne 434.600 til 434.975

HB godkendte på møde den 25-26 august 1984 REG1 båndplanen og vedtog forsøg med ’halve’ kanaler.

VHF udvalget omtalte på møde den 10 november 1984 problemer med koordinering med SSA.

Licensindehaver møde den 24. november 1984 i Grand Hotel Odense.
Der var i 2 års perioden modtaget 17 ansøgninger, 11 tildelt, 5 afslag, 1 ikke afsluttet.
1 inddragelse af licens til en VHF repeater.
Problem med SSA i Øresundsregionen.
Herning er nu flyttet til R1.
12,5 kHz kanaler på VHF eventuelt i brug.
Nyt udvalg: OZ5XN,1DHQ, 1FDW, 7LX, 9ZI. 5SB suppleant.

I OZ februar 1987 har OZ9ZI en artikel om repeater teknik.

På VHF udvalgets møde den 7. februar 1987 blev talt om krydsbånds repeatere 23-70 cm og repeatere med 2 modtagerpositioner.
Packet og digipeatere blev drøftet. Digirepeatere ønskes ikke på 144 MHz.

Hanstholm startede som den første på en 12,5 kHz kanal (145.7375 MHz 1750 Hz opkald)

OZ okt 1987 kanallister:
2 meter: 24 repeatere. Alle med 1750, 5 med alternativ tone(r), 1 med 382.5 pilot.
70 cm: 30 repeatere + flere på eksperiment kanal.

OZ1BIN har indlæg i ’Læsernes mening’ OZ oktober 1988 om 10 meter repeater.

Licensindehaver møde den 20. november 1988 i Odense.
Problemer på 2m i Øresundsområdet efter rømning af R8 i Sverige.
Ny repeaterudvalgs formand: OZ1HBC afløser OZ5XN.

I december 1988 er der i ’Læsernes mening’ 2 protester mod flere repeatere på 2m.

I OZ juli 1989 er en artikel af OZ1AHV om Svennerup OZ6REE og dens duplexfilter.
Repeateren vil anvende 434.750/433.150 MHz, opkald 1750 eller 2800 Hz efter 15. september 1989.

I OZ december 1989 meddelte OZ1JEE at Herning OZ5REW er flyttet til 434.850/433.250, med opkald 1750 Hz eller
DTMF tonerne 5 1 8 0 5 2 3

OZ september 1990 : Repeaterlister. 2 meter: 26 repeatere, heraf 4 på 12.5 kHz kanaler
70 cm: 30 repeatere og en (eller flere) på eksperimentkanalen.

Efter klager besluttede Telestyrelsen at EDR ikke længere må bestyre frekvenstildelingen til digitale (packet) stationer.
Dette bekræftedes på møde med Telestyrelsen den 13. september 1990 (Packet til ubemandede stationer)

Denne kedelige tilbagegang omtaltes også på RM den 14. oktober 1990.

Licensindehavermøde den 4. november 1990 på Højmeskole i Odense.
Afgående udvalg: OZ1HBC, 9ZI,1DHQ,7LX (+?)
Nyvalgt udvalg: OZ1AHV, 1BBN, 1DHQ, 1KCP, 7LX. Suppl. OZ1EZG OG 9ZI.

Til menuvalg.

Samarbejde mellem EDR og TeleStyrelsen ophører.

TeleStyrelsen overtog igen hele administrationen af licenser til repeatere, packet, beacons mm.

Ville man klage over forstyrrelser fra repeatere mm skulle man altså herefter klage direkte til TeleStyrelsen.

Møde med Telestyrelsen den 29. november 1991:
EDR havde bemærkninger til de senest udstedte tilladelser til repeatere. TS ville undersøge nærmere.
TS brugte meget tid på packet/mailbox, fordi antal ansøgninger var steget markant.
TS overvejede at give generel tilladelse til packet, så frekvensvalg koordineredes direkte mellem amatørerne.
Der var klager over ulovlig brug af packet.

På HB møde den 15-16 august 1992 beklagede EDR, at det ikke var lykkedes at få indflydelse på bestemmelser og cirkulærer.

På HB møde 16-17. januar 1993 nævntes behandlingstid af packettilladelser på over 7 mdr.

Licensindehaver møde den 26. september 1993 hos EDR Odense, Øksnebjergvej.
Tidligere formand OZ7LX afgår.
Nyvalgt udvalg: OZ1AHV (formand), 1DHQ, 1FBV, 1KCP, 9NT.

Til menuvalg.

Repeaterkanaler på 50 MHz.

Der er afsat 8 repeaterkanaler på 50MHz. Laveste 51.210, 20kHz spring, 600 kHz spacing.

På Region 1 møde marts 1993 vedtages 12.5 kHz standard på 144 MHz med spinkelt flertal.

Repeaterplan i OZ feb 1994:
27 repeatere på 2 meter.
31 repeatere på 70 cm. 2 med 82.5 Hz pilottone.

Juni 1995 omtales igen problemer med Sverige og Norge. Måske henvendelse til TeleStyrelsen?

Licensindehavermøde den 28. oktober 1995, Klokkestøbervej 11 i Odense.
18 licensindehavere til stede.
Det blev konstateret at repeaterudvalget ikke mere har indflydelse ved udstedelse af ny repeater licenser, men TeleStyrelsen har fået repeaterkort mv fra udvalget til hjælp ved tildeling.
LowPowerDevices fjernstyring mv er et stigende problem på 70 cm.
Pilottoner blev anbefalet med efterfølgende debat.
Valg til udvalget: OZ1AHV (formand), 1DHQ, 1FBV, 1GJA, 1BVQ. OZ1KCP suppleant.

Der opstod en ny rubrik i OZ: Repeaternyt.
OZ maj 1996. Repeaternyt. Omtale af Rødovre 50 MHz repeater på 51.810.
OZ juni 1996. Repeaternyt. Liste over 2m repeatere. I alt 30 repeatere.
OZ juli 1996. Repeaternyt. Liste over 70cm repeatere. I alt 32 repeatere.
OZ august 1996. Repeaternyt. Liste over 23 cm repeatere. I alt 2 repeatere.
OZ september 1996: Repeaternyt. Omtale af Vejrhøj 2m og 70cm af OZ5EL.
OZ oktober 1996. Repeaternyt. Dækningskort for R0.
OZ november 1996. Repeaternyt. Dækningskort for R4.
OZ januar 1997. EDRnyt om Packetknas. Der er blevet inddraget packet tilladelser.
OZ marts 1997. OZ-spot om Søborg repeateren af OZ9ZI.

Udvalgsmøde i Odense den 5. april 1997.
Formand OZ1AHV har skrevet til Sverige og Norge, dog indtil dato intet retursvar.

Licensindehavermøde 9. november 1997 Klokkestøbervej.
19 licenserindehavere tilstede.
Styringer med PIC, Z80, DSP blev omtalt.
Alle genvalgt: OZ1AHV (formand), 1BWQ, 1DHQ, 1FBV, 1GJA, 9NT (HB).

På møde med TeleStyrelsen 29. september 1998 påpegede EDR problemer med krydsbånds repeatere og oplyste at IARU ikke ønsker krydsbånds repeatere på 2 meter.

OZ juni 1999 bringer artikel fra OZ1AHV, hvor han bemærker at i 90erne er udviklingen på repeatere præget af tilbagegang.
Der sker ikke noget nyt.
En 50 MHz og en 29 MHz repeater er dog kommet i drift, og en del bruger nu også pilottoner.

Til menuvalg.

Ændring af duplex spacing på 70 cm.

På VHF udvalgets møde den 19-25. september 1999 drøftes problemet med forstyrrelser fra LPD433 (Low Power Devices) på 70cm repeaternes indgange.
Det foreslås at ændre repeaterspacing fra 1.6 til 2.0 MHz.
VHF udvalget opfordrer til at man koordinerer repeatere i det nordiske og baltiske område.

Licensindehavermøde 6. november 1999 Klokkestøbervej.
18 licensindehavere til stede.
Der var tilslutning til forslag om ændring af spacing på 70 cm fra 1.6 MHz til 2 MHz for at slippe for de forstyrrende LPD tjenester på indgangsfrekvenserne.
Alle genvalgt: OZ1AHV (formand), 1BVQ, 1DHQ, 1GJA, 9NT (HB).

Repeaterlister OZ december 1999: 2m 31 stk, 70cm 39 stk, 23cm 7 stk, 6m 6 stk, 10m 2 stk.

OZ juni 2000: Afgift for repeaterlicenser steg til kr. 397.
Grundafgift 175 + kanalafgift 2×110, fordi frekvenserne var individuelle og ’beskyttede’ lige som LMR frekvenser.

OZ november 2000: OZ7IS redegjorde for den ny frekvensplan med 2 MHz spacing, som behandles på kommende IARU møde.
En del svenske repeatere har ikke kunnet vente og har flyttet indgangsfrekvenser 1.6 MHz OVER udgangsfrekvenser, altså i satellitbåndet.

Licensindehavermøde den 3. november 2001 Klokkestøbervej.
15 licensindehavere til stede.
2 MHz spacing og mere brug af pilottoner blev omtalt.
Alle genvalgt: OZ1AHV (formand), 1BVQ, 1DHQ, 1GJA, 9NT (HB).

Til menuvalg.

Telestyrelsen overlader ansvar for repeatere mm til EDR.

Den 9. oktober 2002 meddelte Telestyrelsen at man fra 1. januar 2003 vil overlade til EDR at forvalte alle aktiviteter om repeatere, digipeatere, beacons og satellitter.
Til gengæld bortfalder licensgebyret (kr. 343).
Der skal herefter kun betales for prøver, kaldesignaler og ændringer.

På HB møde den 11-12. januar 2003 konstaterede HB, at repeaterudvalget nu må udføre arbejdet, men uden magtmidler, kun diplomati.

I OZ oktober 2003 skriver OZ8CY om ’Repeatere og utilsigtede forstyrrelser’ med uddrag fra IARU VHF Manager Handbook.
Der anbefales blandt andet: max sendeeffekt 15 watt, max frekvenssving +- 3 kHz, pilottoner som alternativ til 1750 Hz opkald, 12.5 kHz kanalafstand.

Til menuvalg.

Der indføres 12.5 kHz kanalafstand på 70 cm.

Licensindehavermøde den 8. november 2003 på Klokkestøbervej. 19 licensindehavere til stede.
ITST bekendtgørelse foreskriver 12.5 kHz kanalraster og max frekvenssving +- 2.5 kHz.
Konklusion: det er repeaterudvalget, der koordinerer og leder udviklingen.
En hjemmeside med alle data for repeaterne ville være ønskelig.
Udvalget efter valget: OZ1AHV (formand), 1BVQ, 1FBV, 1FF, 1GJA.

Ny bestemmelser fra ITST pr 1. februar 2004: 12.5 kHz kanalraster, men 1.6 MHz spacing.

Reg1 vedtog på møde den 28-29. februar 2004 spacing på 70 cm til 2 MHz.
ITST ændrede til 2 MHz i bekendtgørelse med virkning fra 1. januar 2005.
Repeaterudvalget forventede at ombygning af repeatere vil være afsluttet sommeren 2005.

På HB møde 21. maj 2005 fortalte Repeaterudvalget, at 17 ud af ca. 30 repeatere var ændret til 2 MHz.

Licensindehavermøde den 25. november 2005 Klokkestøbervej. 21 licensindehavere til stede (25 repeatere).
Formanden berettede at næsten alle 70 cm repeatere er skiftet til 2 MHz spacing.
Der var udstedt ca. 80 repeaterlicenser, men ikke alle var aktive.
Kun 2-3 repeatere (dem med ringe eller måske ingen trafik) var ikke skiftet til 2MHz.
Udvalget efter valget: OZ1AHV (formand), 1BVQ, 1FBV, 1HYG, 1GJA.

Licensindehavermøde den 17. februar 2008 Klokkestøbervej. 20 deltagere.
Der er ikke anvist frekvenser med 12.5 kHz raster, fordi ansøgerne ikke ønsker kanaler med mange betydende cifre, men hellere med så mange nuller som muligt.
Repeaterudvalget har oprettet en Yahoo-gruppe.
Krydsbåndsrepeatere til og fra 2 meter er ikke ønskelige.
Lovlighed af krydsbåndsrepeatere er usikker og skal overvejes.
Ny forretningsorden blev gennemgået og vedtaget.
Udvalget skal få optaget digitale (D-Star) repeatere i bekendtgørelsen og udarbejde plan for overgang til digitale repeatere.

Udvalget efter valg: OZ1AHV (formand, 1FBV, 1HYG, 1GJA, 1IHR (HB). Suppleant OZ1JEE.

Til menuvalg.

D-Star repeatere i København, Hurup Thy og Esbjerg.

24. februar 2008 startede en D-Star repeater i København, både på 2 meter og 70 cm.

En nystartet D-Star 70cm repeater i Odense blev lukket efter kort tids drift.

Hurup Thy D-Star repeater, både på 2 meter og 70 cm, begyndte 21. august 2008.

Disse første repeatere var alle med originalt ICOM udstyr.

På VHF udvalgets møde den 24. februar 2008 blev gennemgået forslag til Reg 1 møde om frekvenser til digital kommunikation.
Udvalget suppleredes med OZ3ACC (D-Star og APRS).

Fra NRAU mødet 2008 refereredes at repeatere i Norge og Danmark har skiftet til -2 MHz.
I Sverige har nogle skiftet til -2 MHz, nogle til +1.6 MHz, og nogle blevet på -1.6 MHz.

Ekstraordinært Licensindehavermøde den 7. februar 2009 Klokkestøbervej. 30 deltagere.
D-Star brugerne foreslog at samle de digitale repeatere på de øverste kanaler.
Dette blev ikke vedtaget, fordi man ikke kan forudse hvilke andre digitale modulationsarter der vil komme i fremtiden.
Alle blev opfordret til sikre at deres repeatere overholder bekendtgørelsens frekvenssving.
Der er udstedt ca 110 kaldesignaler til ca 80 personer.

D-Star gruppen (OZ3ACC og OZ6PU) afholdt den 24. marts 2009 i EDR Odense City foredrag om D-Star.

Esbjerg D-Star repeater, både 2 meter og 70 cm, kom i luften 15. maj 2009, også med originalt ICOM udstyr.

I OZ januar 2010 er 2 artikler om D-Star skrevet af henholdsvis OZ1LN og Teknisk Redaktør.

Licensindehavermøde 28. marts 2010 Klokkestøbervej. 32 deltagere.
Forslag om repeaterside på EDR.dk og repeaterspalte i OZ. OZ3MZ meldte sig til disse job.
Forslag om D-Star på de øverste 3 kanaler på 2m og de øverst 5 kanaler på 70cm.
Eksisterende analoge repeatere på disse kanaler skal ikke flytte.
Udvalget efter valg: OZ1AHV (formand), 1HYG, 1JEE, 3MZ, 7IS (HB). Suppl OZ7YD.

IARU Region 1: UBA foreslog på møde den 27-28. februar 2010 6.25 kHz raster på 145 MHz, med digitale repeatere på disse ny kanaler, altså i mellemrum mellem de eksisterende repeatere. Det blev massivt nedstemt.

OZ maj 2010. Repeater nyt i OZ. Kort om D-Star.

OZ juli 2010. Repeater nyt i OZ. Om D-Star, og opfordring til at indsende information om repeatere til udvalget.

HB nyt i OZ juni 2011. Repeaterudvalget oplyste om fortsatte langvarige problemer med manglende styring og koordinering fra svensk side i Øresundsområdet.
VHF udvalget vil lave et møde.
Deltagere fra Danmark skulle være OZ7IS (VHF), 1AHV og 3MZ (RPU) 1LN (DV-teknik)

Til menuvalg.

Region 1 anbefaler pilottoner på analoge repeatere.

Reg1 møde den 12-19. august 2011: Alle FM repeatere bør indarbejde CTCSS toner (pilottoner) på modtagere og sendere.
Implementeringen bør være sket inden udgang af 2014.

Der tilføjes i båndplanen 2 frekvenspar til DV og FM: udgange på 145.575 og 145.5875.

I repeaterudvalgets rapport til RM 2012 står, at mødet med svenskerne blev gennemført marts 2012, i en overordentlig positiv atmosfære.
Diverse problemer i Øresundsregionen blev løst.

Licensindehavermøde den 10. november 2012 Klokkestøbervej. 16 deltagere.
Formandens beretning nævnte blandt andet mødet med de svenske koordinatorer, D-Star repeatere og HotSpots, pilottoner.
Under eventuelt blev oplyst at krydsbåndsrepeatere ikke er lovlige ifølge ITST.
Udvalget efter valg: OZ1AHV (formand), 1HYG, 1JEE, 1BCG, 7IS (HB).

OZ 12 2013 Skive repeateren beskrives af OZ3MC.

Til menuvalg.

DMR MARC repeaternet.

I januar 2014 startede en ny type repeatere i Danmark.
Der blev benyttet DMR repeatere fra Motorola, og de blev koblet på det amerikanske DMR MARC net (MARC=Motorola Amateur Radio Club).
I løbet af 2014 blev startet 10 danske repeatere i dette net, flest på Sjælland.

I løbet af kort tid var der ialt 15 danske DMR repeatere på dette netværk.

Til menuvalg.

Analog Software Repeater net.

I Hurup Thy skabte man et repeaternet med analog trafik mellem repeatere og brugere, og med repeaterne koblet sammen over internettet.
Nettet fik navnet ASR (Analog Software Repeater) og bestod af hjemmebyggede repeatere og almindelige analoge brugerradioer.
I OZ september 2014 er der en artikel om ASR ved OZ2BMN og OZ1IIO.

Licensindehavermøde den 22. november 2014 Klokkestøbervej. 16 deltagere.
Formandens beretning:
D-Star dækningen på Sjælland var blevet dårligere, fordi flere repeatergrupper var skiftet fra D-Star til DMR.
Flere § i kommissoriet blev ændret og tilføjet.
Valg til RPU nu regionsvis:
Hovedstaden OZ3ACC, suppleant OZ5WU
Sjælland OZ1BCG, suppleant OZ5WU
Syddanmark OZ1LN, suppleant OZ8BLR
Midtjylland OZ8VO, suppleant OZ5NJ
Nordjylland OZ1JEE, suppleant OZ7YD
OZ1BCG vælges til formand for udvalget.

I marts 2015 ønskede OZ3ACC at udtræde, suppleanten OZ5WU indtrådte i udvalget.

Til menuvalg.

DMR plus (Hytera) repeaternet.

I 2015 startede endnu et DMR net med Hytera repeatere.
Udviklingen var startet af en radioamatørgruppe i Tyskland, og navnet på nettet blev DMRplus.

Referat fra ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. april 2015.
Repeaterudvalget havde fremsendt en detaljeret beretning og status, og HB udtrykte sin tilfredshed med, at det ser ud til, at foreningen har et repeaterudvalg, der fungerer.

I OZ august 2015 foreslog OZ1BRL en ny fast rubrik i OZ til at informere informere om de mange nye tiltag indenfor D-star, DMR Motorola og DMR Hytera nettet, ASR Nettet og de digitale aktiviteter indenfor HF og HotSpot, som han mente at OZ havde forsømt i de senere år.

Og det havde han jo ret i. Informationer om disse ting blev jo bragt på mange hjemmesider, i FaceBook grupper og i repeaterudvalgets Yahoo gruppe.

OZ5RZ skrev så en artikel i OZ november 2015 om D-Star generelt, og om den ny D-Star repeater i Frederikssund.

Til menuvalg.

DMR Brandmeister repeaternet.

Endnu et DMR net startede i Danmark med navn Brandmeister.

Til menuvalg.

Omrokering af repeaterne på 70 cm.

Der var nu på 70 cm ca. 40 D-Star, 14 DMR MARC, 16 DMRplus og 40 analoge FM repeatere, i alt ca. 110 repeatere, blandet mellem hinanden på de 39 kanaler.
For at afhjælpe de stigende forstyrrelser mellem analoge og digitale repeatere holdt repeaterudvalget møde den 8. november 2015 i Fredericia for at finde en løsning.

Efter dette møde skrev udvalget den 27. november 2015 til de 70 cm repeater administratorer / indehavere, som udvalget
havde mailadresser på:
“Repeaterudvalget har indtil nu overvejende anvist frekvenser til digitale DMR repeatere i ‘mellemrummene’ mellem de eksisterende repeatere.
Denne metode har vist sig at give en del forstyrrelser, blandt andet fordi mange repeaterbrugeres modtagere ikke har MF-filtre, som er smalle nok til at udelukke trafik på nabokanaler.
Repeaterudvalget har derfor udarbejdet en plan, som vil samle analoge repeatere i en del af repeaterfrekvensområdet og digitale repeatere i en anden del af repeaterfrekvensområdet.”

Frekvensplanen blev som vist herunder:
Frekvensblok D-Star: 434.5125 – 434.600 begge incl
Frekvensblok DMRplus: 434.6125 – 434.700 begge incl
Frekvensblok MotoTrbo: 434.7125 – 434.800 begge incl
Frekvensblok Analog FM: 434.8125 – 434.9875 begge incl

Efter planen skulle 23 analoge og 22 digitale repeatere skifte frekvens.

Listen herunder er sorteret efter NY-frekvens (gule kolonne)

frekvensplan_70cm_2015.jpg

Herunder kan ses de mail som blev sendt til repeaterejere/administratorer om den ny plan.

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. november 2015 --> KLIK HER
Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 11. december 2015 --> KLIK HER
Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. december 2015 --> KLIK HER
Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. februar 2016 --> KLIK HER
Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 02. april 2016 --> KLIK HER

Det var en meget stor satsning, og repeaterudvalget var meget spændt på reaktionen.

Heldigvis blev planen godt modtaget og allerede i løbet af 14 dage var de første 14 repeatere flyttet til de ny frekvenser.

De ældre repeatere skulle have ny styrekrystaller, som der var leveringstid på.

Inden nytår var 21 repeatere på plads, og pr. 1. juni 2016 manglede kun 2 analoge repeatere at flytte.

På Dansk Vinter VHF Dag i Ringsted lørdag den 23. januar 2016 orienterede OZ1LN om status over omgrupperingen af UHF repeater kanalerne. Der var kun positive meninger om frekvensskiftet fra de ca 30 tilhørere.

Der er senere gennem tiden lavet ændringer og tilføjelser, så se de aktuelle frekvenser her : www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

Til menuvalg.

Repeater certifikat indehaver møde 2016.

Den 9. maj 2016 meddelte OZ1BCG at han gerne ville afløses på formandsposten og OZ5WU overtog.

Licensindehavermøde 24. september 2016 på Klokkestøbervej i Odense. 27 deltagere.
I den forløbne 2 års periode er der behandlet og anvist frekvens til 92 repeatere på 70 cm og 3 repeatere på 2 meter.
Den store frekvensombytning på 70 cm blev omtalt. Udvalget havde kommunikeret med de svenske koordinatorer om problemerne i Øresundsområdet. Der blev aftalt en samarbejdsaftale.
Ændringsforslag til en del § i kommissoriet blev gennemgået og sat til afstemning.
Valg til udvalget af 5 medlemmer og suppleanter:
Hovedstaden – Udvalgsmedlem OZ3MAJ, suppleant OZ6TA
Sjælland – Udvalgsmedlem OZ5WU, suppleant OZ1BCG
Syddanmark – Udvalgsmedlem OZ1LN, suppleant OZ7YD
Midtjylland – Udvalgsmedlem OZ8VO, suppleant OZ9MZ
Nordjylland – Udvalgsmedlem OZ1JEE, suppleant OZ8BLR.

Til menuvalg.

De 2 store danske DMR net kobles sammen.

I juli-august 2017 blev alle repeaterindehavere i DMR MARC og DMRplus netværkene enige om at slutte sig sammen.
Dette skete ved at alle DMR MARC repeaterne flyttede til DMRplus nettets system.

Til menuvalg.

Repeater certifikat indehaver møde 2018.

Licensindehavermøde 22. september 2018. 17 deltagere.

Formanden berettede at udvalget siden sidste møde i 2016 havde behandlet:
frekvenser til 34 ny repeatere, ændrede data for 24 eksisterende repeatere og 12 korrespondencer om repeatere, ialt 70 sager.

På mødet i 2016 blev det omtalt at der var forsøgt samarbejde med specielt det svenske repeaterudvalg.
Der var ikke mange positive resultater af denne aftale, og samarbejdet var nærmest ikke eksisterende.

Der var indkommet 4 forslag til behandling.

Det første handlede om repeaterudvalgets beslutning om at afbryde samarbejdet med EDR, idet udvalget ikke ønskede at være part i den igangværende uro omkring EDRs ledelse.
Der var krævet skriftlig afstemning, og udvalgets beslutning blev godkendt.

Derved bortfaldt forslag 2 om at RPUs informationer om repeatere, referater mm skulle lægges på EDRs hjemmeside.

Tredje forslag som beskrev de deraf følgende nødvendige ændringer i kommissorium blev vedtaget.

Fjerde forslag foreslog en mere præcis fremgangsmåde til at fastslå sammenhæng mellem en fremmødt repeaterejer og hans repeater.
Det er ikke mere muligt ved opslag i Energistyrelsens database, fordi en del certifikatindehavere har valgt at deres oplysninger ikke skal være offentlige.
Forslaget blev vedtaget.

Til nyt udvalg blev følgende valgt:
Region 1 Nordjylland: OZ1JEE, suppleant OZ1IIO.
Region 2 Midtjylland: OZ8DD, suppleant OZ1EW.
Region 3 Syddanmark: OZ1AHV, suppleant OZ7YD.
Region 4 Hovedstaden: OZ3MAJ, suppleant OZ1AFR.
Region Sjælland: OZ5WU, suppleant OZ1LN.

Tilslut fortalte de fremmødte detaljer om deres repeatere, omkostninger, financiering og forsikringer.

Referat fra repeater certifikats indehaver møde 2018: --> KLIK HER

Til menuvalg.

Repeaterudvalgets medlemmer fra 1977 til 2018.

Tidslinje 1971 til 2018

Til menuvalg.

Ansøgning om nyt frekvenspar eller ændring af aktive repeateres data.

Repeaterudvalgets skema til brug ved ansøgning og ændringer kan hentes her: KLIK (zip-fil)

Udpak (un-zip) xls-filen og gem den på din harddisk.

Luk xls-filen op i Excel og udfyld ansøgningsskemaets felter, som er markeret med gult.

Skemaet sendes til udvalgets formand eller et udvalgsmedlem.

eksempel på ansøgningsskema

Til menuvalg.

Kommissorium for repeaterudvalget

Se Kommissorium for repeaterudvalget: KLIK HER (åbner i nyt vindue)

Til menuvalg.

Teknologi tabel.

Skema med danske repeatere, opdelt på frekvens og teknologi: KLIK HER (åbner i nyt vindue)

Til menuvalg.

Til top af siden.
, html 4.01 transitorial w3 validation OK